Organisatie

Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen. Het is een plaats waar:

  • iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek
  • mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten
  • informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening
  • doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood


statuten van de stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht downloaden

Lees meer over:

Geschiedenis

Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht  is al ruim  30 jaar een inloophuis(kamer) waar mensen rust vinden, een praatje maken met de vrijwilligers of gewoon wat zitten lezen. In Dordrecht gestart in 1992, op initiatief van de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht en in het jaar 2000 uitgebreid met de stichtingsraad, waarin meerdere kerken participeren. Die betrokkenheid blijkt door een financiële bijdrage, het werven van nieuwe vrijwilligers en het adviseren en ondersteunen van het bestuur.

Tot 2010  was het Aandachtscentrum gevestigd aan de Steegoversloot in Dordrecht en in 2010 nam het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht zijn huidige pand aan de Singel in gebruik. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de ontwikkelingsplannen van de gemeente Dordrecht met het Hofkwartier, waarvan het vorige pand een onderdeel is. Er is een stiltecentrum aanwezig waar bezoekers zich terug kunnen trekken.

Het aantal bezoekers is in de jaren tot aan de start van Covid flink toegenomen. In 1992 waren dat vier tot zes bezoekers per middag tot aan gemiddeld 50. Tijdens corona zijn contactmogelijkheden met de doelgroep gezocht binnen de geldende beperkingen. Sinds 2022 is het Aandachtscentrum 5 dagen per week open. Het voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is, dak- en/of thuisloos is en is voor deze mensen een baken en rustpunt.

Werkwijze

Binnen het Aandachtscentrum willen we werken vanuit de presentiebenadering, zoals ontwikkeld door prof. dr. A.J. (Andries) Baart. Daarbij hanteren we twee pijlers ‘er zijn’ en ‘stimuleren’.

‘Er zijn’ betekent enerzijds dat de vrijwilliger er voor de bezoeker is, en oprechte aandacht toont op basis van gelijkwaardigheid. Het betekent naast de bezoeker staan en steeds weer opnieuw het gesprek met elkaar aangaan. Het gaat erom dat de ander ervaart dat hij de moeite waard is, dat hij als mens gezien wordt. Anderzijds betekent ‘er zijn’ dat de bezoeker er mag zijn. De aandacht is onvoorwaardelijk. Er worden geen eisen gesteld of doelen bepaald. De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar loopt samen op met de bezoeker. Er ontwikkelt zich een relatie, waarin je bondgenoot wordt van de ander en elkaar.

De pijler ‘stimuleren’ betekent allereerst aansluiten op de leefwereld van de bezoeker. Ontdekken wat er leeft achter het verhaal van de ander. Vanuit gesprekken en de opgebouwde relatie ontstaat een uitnodiging aan de bezoeker om kwaliteiten in zichzelf te ontdekken die gezien mogen worden. |
Dit alles draait om herstel of behoud van de menselijke waardigheid. Vrijwilligers helpen bezoekers hun hulpbronnen te (her)vinden om waardig te leven. Ontdekken hoe je voor een ander van betekenis kan zijn, door te koken, muziek te maken of gedichten te schrijven, helpt bij het ervaren van eigenwaarde, waardoor het leven zin krijgt of behoudt en je je verder kunt ontwikkelen.

https://vimeo.com/392009489

Huisregels van het Aandachtscentrum downloaden

Bestuurlijk

De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het Aandachtscentrum is in handen van het bestuur van de stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht, momenteel bestaande uit 6 leden.

  • De heer Willem Kieboom – voorzitter
  • De heer Jan Arent van Ittersum, vertegenwoordiger Johanniter NL
  • De heer Jaap van der Kooij – secretaris
  • De heer Frans de Groot – penningmeester
  • Mevrouw Carmen Spelbos – algemeen lid

Het bestuur van het Aandachtscentrum wordt benoemd door de stichtingsraad, waarin alle participerende kerken vertegenwoordigd zijn. De stichtingsraad heeft een adviserende rol en komt twee keer per jaar samen om bijgepraat te worden over het reilen en zeilen in het Aandachtscentrum door de coördinator en het bestuur. De volgende kerken hebben zitting in de stichtingsraad:

De dagelijkse werkzaamheden in het Aandachtscentrum worden uitgevoerd door een team van ongeveer dertig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Vier medewerkers vormen samen met de coordinator het stafteam. Twee stafleden hebben een mentorrol voor elk de helft van de medewerkers. Een staflid neemt initiatief m.b.t. de organisatie van activiteiten voor de bezoekers en een staflid heeft een algemene rol. De organisatie wordt aangestuurd door coördinator Gerda Post en zij wordt daarbij ondersteund door het stafteam.

Financiën

Het Aandachtscentrum krijgt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften.  Die ontvangen wij voor een groot deel via de participerende kerken. Andere inkomstenbronnen zijn: particuliere giften, bijdragen van fondsen,  sponsoring door bedrijven en collecteopbrengsten van kerken uit heel Nederland. Ook via de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum ontvangen we donaties en giften voor onze activiteiten. BDO Accountants en Belastingadviseurs stelt onze jaarrekening op.

Het Aandachtscentrum is aangemerkt als ANBI, dit betekent dat giften aan het Aandachtscentrum aftrekbaar zijn voor de belasting.


jaarverslag 2022 van de stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht downloaden


Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen Diakonaal Aandachtscentrum

>> Doneren aan het Aandachtscentrum

Beloningsbeleid bestuurders en medewerkers
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Alleen de vaste coördinator en de interieurverzorgster zijn parttime in dienst en ontvangen een salaris.

KVK: 41121097  .  ANBI: 804317549  .  RSIN: 801547313

Samenwerking

Diaconaal Platform Dordrecht
Het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) is een stichting die diaconieën en hulpverlenende instanties samenbrengt in een platform wat bedoeld is voor kennis uitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar. Het DPD vergadert twee keer per jaar.

Platform voor dak- en thuislozen in Dordrecht
Een aantal hulpverleningsorganisaties, zoals De Hoop, het Leger des Heils, MEE Buddyzorg, de Sociale Dienst Drechtsteden en het Aandachtscentrum onderhouden contacten en werken samen in dit platform.

Vindplaatsen
Het Aandachtscentrum maakt deel uit van een netwerk van 25 inloopplekken met een kerkelijke binding in Dordrecht. Deze zijn gebundeld in het initiatief Vindplaatsen en worden ondersteund door stichting Samen Dordt.

Hulplijn Dordt
Het Aandachtscentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Hulplijn Dordt. Via dit loket kunnen hulpvragers terecht bij een breed scala van hulpinitiatieven, waaronder Helpende Handen, HipHelpt, Netwerk Dordtse Helden en PResent.

Taskforce overlast in de openbare ruimte
Gemeente, politie en hulpverlenende organisaties, waaronder het Aandachtscentrum, zetten zich samen in tegen overlast in de binnenstad van Dordrecht.

Johanniter Nederland
Het Diakonaal Aandachtscentrum is sinds 2005 bij  Johanniter Nederland aangesloten. Johanniter Nederland is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie die vrijwilligerswerk in de zorg ondersteunt. Zij hebben een verbindende rol. en leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.
Via zo’n 40 vrijwilligersorganisaties zijn ongeveer 3.500 vrijwilligers aangesloten bij Johanniter Nederland. 
Johanniter Nederland is opgericht door de Johanniter Orde waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 11e eeuw.
Het beeldmerk van Johanniter Nederland is het achtpuntig kruis. Dit staat symbool voor de acht zaligsprekingen uit het evangelie van Mattheus (5:3-10).

De essentie is samengevat in acht kernwoorden, die aangegven aar Johanniter Nederland in deze tijd voor staat: Hulp, zorg, bescheidenheid, rechtvaardigheid, medeleven, integriteit, vrede en geloof.  


Wat kan ik betekenen voor het Aandachtscentrum?


Facebook-f


Instagram


Linkedin


Youtube