Organisatie

Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen. Het is een plaats waar:

  • iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek 
  • mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten
  • informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening
  • doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood

Geschiedenis

Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht  is al ruim 25 jaar een inloophuis(kamer) waar mensen rust vinden, een praatje maken met de vrijwilligers of gewoon wat zitten lezen. In Dordrecht gestart in 1992, op initiatief van de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht en in het jaar 2000 uitgebreid met de stichtingsraad, waarin meerdere kerken participeren. Die betrokkenheid blijkt door een financiële bijdrage, het werven van nieuwe vrijwilligers en het adviseren en ondersteunen van het bestuur.

Tot 2010  was het Aandachtscentrum gevestigd aan de Steegoversloot in Dordrecht en in 2010 nam het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht zijn huidige pand aan de Singel in gebruik. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de ontwikkelingsplannen van de gemeente Dordrecht met het Hofkwartier, waarvan het vorige pand een onderdeel is. Er is een stiltecentrum aanwezig waar bezoekers zich terug kunnen trekken.

Het aantal bezoekers is de laatste jaren flink toegenomen. In 1992 waren dat vier tot zes bezoekers per middag; de laatste jaren zijn dat er gemiddeld vijftig. Het Aandachtscentrum voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is voor deze mensen een baken en rustpunt.

Werkwijze

Binnen het Aandachtscentrum willen we werken vanuit de presentiebenadering, zoals ontwikkeld door prof. dr. A.J. (Andries) Baart. Daarbij hanteren we twee pijlers ‘er zijn’ en ‘stimuleren’.

‘Er zijn’ betekent enerzijds dat de vrijwilliger er voor de bezoeker is, en oprechte aandacht toont op basis van gelijkwaardigheid. Het betekent naast de bezoeker staan en steeds weer opnieuw het gesprek met elkaar aangaan. Het gaat erom dat de ander ervaart dat hij de moeite waard is, dat hij als mens gezien wordt. Anderzijds betekent ‘er zijn’ dat de bezoeker er mag zijn. De aandacht is onvoorwaardelijk. Er worden geen eisen gesteld of doelen bepaald. De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar loopt samen op met de bezoeker. Er ontwikkelt zich een relatie, waarin je bondgenoot wordt van de ander en elkaar.

De pijler ‘stimuleren’ betekent allereerst aansluiten op de leefwereld van de bezoeker. Ontdekken wat er leeft achter het verhaal van de ander. Vanuit gesprekken en de opgebouwde relatie ontstaat een uitnodiging aan de bezoeker om kwaliteiten in zichzelf te ontdekken die gezien mogen worden. |
Dit alles draait om herstel of behoud van de menselijke waardigheid. Vrijwilligers helpen bezoekers hun hulpbronnen te (her)vinden om waardig te leven. Ontdekken hoe je voor een ander van betekenis kan zijn, door te koken, muziek te maken of gedichten te schrijven, helpt bij het ervaren van eigenwaarde, waardoor het leven zin krijgt of behoudt en je je verder kunt ontwikkelen.

Bestuurlijk

https://www.pkndubbeldam.nl/De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het Aandachtscentrum is in handen van het bestuur van de stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht, momenteel bestaande uit 5 leden.

  • Dhr. Willem Kieboom – voorzitter
  • Jhr. Anton Bowier – vicevoorzitter, vertegenwoordiger Johanniter NL
  • Dhr. Frans de Groot – penningmeester
  • Mw. Elly van Wenum  – gewoon lid
  • Mw. Carmen Spelbos – vertegenwoordiger vrijwilligers
  • vacature – secretaris

Het bestuur van het Aandachtscentrum wordt benoemd door de stichtingsraad, waarin alle participerende kerken vertegenwoordigd zijn. De stichtingsraad heeft een adviserende rol en komt twee keer per jaar samen om bijgepraat te worden over het reilen en zeilen in het Aandachtscentrum door de coördinator en het bestuur. De volgende kerken hebben zitting in de stichtingsraad:

De dagelijkse werkzaamheden in het Aandachtscentrum worden uitgevoerd door een team van ongeveer veertig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door coördinator Gerda Post, en ondersteund door het stafteam, bestaande uit drie mentoren en de coördinator zelf.
Adrie van den Dool neemt de administratieve ondersteuning voor haar rekening.

Financiën

Het Aandachtscentrum krijgt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften.  Die ontvangen wij voor een groot deel via de participerende kerken. Andere inkomstenbronnen zijn: particuliere giften, bijdragen van fondsen,  sponsoring door bedrijven en collecteopbrengsten van kerken uit heel Nederland. Ook via de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum ontvangen we donaties en giften voor onze activiteiten. BDO Accountants en Belastingadviseurs stelt onze jaarrekening op.

Het Aandachtscentrum is aangemerkt als ANBI, dit betekent dat giften aan het Aandachtscentrum aftrekbaar zijn voor de belasting. 

Beloningsbeleid bestuurders en medewerkers
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Alleen de vaste coördinator en de interieurverzorgster zijn parttime in dienst en ontvangen een salaris.

KVK: 41121097  .  ANBI: 804317549  .  RSIN: 801547313

Samenwerking

Diakonaal Platform Dordrecht
Het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) is een stichting die diaconieën en hulpverlenende instanties samenbrengt in een platform wat bedoeld is voor kennis uitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar. Het DPD vergadert twee keer per jaar.

Platform voor dak- en thuislozen in Dordrecht
Een aantal hulpverleningsorganisaties, zoals De Hoop, het Leger des Heils, de Buitenwacht en het Aandachtscentrum onderhouden contacten en werken samen in dit platform.

Taskforce overlast in de openbare ruimte
Gemeente, politie en hulpverlenende organisaties, waaronder het Aandachtscentrum, zetten zich samen in tegen overlast in de binnenstad van Dordrecht.

Johanniter Hulpverlening
Het Diakonaal Aandachtscentrum is sinds 2005 als Johanniter hulpgroep aangesloten bij de Johanniter Hulpverlening. Dit is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie die in 1974 is opgericht door de Johanniter Orde. De vrijwilligers van Johanniter Hulpverlening helpen ouderen, zieken, sociaal zwakkeren en gehandicapten.